Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Co to jest ETF, jak działa i jak inwestować w ETF?

Inwestowanie w ETFy stało się niezwykle popularną formą inwestycji pasywnych. Czym jest ETF i jak działa? Sprawdzamy.
ETF co to
Co to jest ETF, jak działa i jak kupić ETFy. Foto: instaphoto/canva.

Rynek finansowy oferuje wiele możliwości inwestycyjnych, ale jedną z najbardziej dostępnych i efektywnych metod jest inwestowanie w ETFy. Fundusze te pozwalają inwestorom na łatwy dostęp do szerokiej gamy aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce i nieruchomości, wszystko to w ramach jednego instrumentu handlowanego na giełdzie.

Z tego wpisu dowiesz się, co to jest ETF, jaka działają ETFy, jakie są wady i zalety ETF, jakie rodzaje ETF są dostępne oraz jak inwestować w ETF i gdzie je kupić.

Co to jest ETF i jak działa?

ETF (Exchange-Traded Fund) to typ funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych i handlowany jak zwykłe akcje. ETFy śledzą określony indeks, koszyk aktywów lub inny punkt odniesienia tak jak indeks S&P 500 czy koszyk obligacji rządowych. Mogą one zawierać różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości.

co to jest ETF
ETF to typ funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie. Foto: Finansopedia / Visual Generation

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które można kupić lub sprzedać tylko na koniec dnia handlowego po ustalonej cenie, ETFy można kupować i sprzedawać na giełdzie w dowolnym momencie w ciągu dnia handlowego. To oznacza, że ​​ceny ETFów mogą się wahać w ciągu dnia, tak jak ceny akcji.

ETFy są popularne zarówno wśród indywidualnych, jak i instytucjonalnych inwestorów ze względu na swoją elastyczność, różnorodność i często niższe koszty zarządzania w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi.

Rodzaje ETF

Fundusze indeksowe, czyli ETFy (Exchange-Traded Funds), występują w różnych typach i kategoriach, co pozwala inwestorom na dostosowanie swojego portfela do indywidualnych celów i preferencji. Poniżej kilka rodzajów ETF:

 • ETFy śledzące indeksy akcji
 • ETFy sektorowe
 • ETFy obligacji
 • ETFy surowców
 • ETFy nieruchomości
 • ETFy wzrostowe i wartościowe
 • ETFy tematyczne
 • ETFy lewarowane i inwersyjne

ETFy śledzące indeksy akcji

Te fundusze śledzą określone indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, Dow Jones Industrial Average czy Nasdaq Composite. Dają one inwestorom ekspozycję na cały rynek akcji lub na określony sektor rynku.

ETFy sektorowe

Są to fundusze, które inwestują w konkretne sektory gospodarki, takie jak technologia, opieka zdrowotna, energetyka czy finanse. Pozwalają one inwestorom na celowanie w określone gałęzie rynku.

ETFy obligacji

Te ETFy inwestują w różne rodzaje obligacji, takie jak obligacje rządowe, korporacyjne czy międzynarodowe. Mogą one dostarczać stabilnego dochodu i służyć jako zabezpieczenie portfela.

ETFy surowców

Są to fundusze, które inwestują w różne surowce, takie jak złoto, ropa naftowa czy srebro. Mogą one służyć jako zabezpieczenie przed inflacją lub jako część zdywersyfikowanego portfela.

ETFy nieruchomości

Te fundusze inwestują w akcje spółek z sektora nieruchomości, takich jak spółki REIT. Mogą one oferować potencjalny dochód z wynajmu oraz ekspozycję na rynek nieruchomości.

ETFy wzrostowe i wartościowe

Wzrostowe ETFy koncentrują się na akcjach spółek o dużym potencjale wzrostu, podczas gdy wartościowe ETFy inwestują w spółki uważane za niedowartościowane.

ETFy tematyczne

Te fundusze koncentrują się na konkretnych, często niszowych tematach, takich jak odnawialne źródła energii, technologia 5G, czy inwestycje zgodne z zasadami ESG.

ETFy lewarowane i inwersyjne

Lewarowane ETFy pozwalają na zwiększenie ekspozycji (np. dwukrotnie) na określony indeks, podczas gdy inwersyjne ETFy mają na celu osiągnięcie wyniku odwrotnego do określonego indeksu.

W zależności od celów i profilu ryzyka, inwestorzy mogą wybrać spośród tych różnych typów ETF, aby stworzyć zdywersyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb portfel. Odpowiedni wybór ETF może pomóc w osiągnięciu różnorodnych celów inwestycyjnych, takich jak wzrost kapitału, dochód, ochrona przed inflacją czy dywersyfikacja.

Zalety ETF

ETFy, czyli fundusze indeksowe notowane na giełdzie, zdobyły na popularności wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ze względu na wiele zalet, które oferują.

Największe zalety ETF:

 • Dywersyfikacja
 • Niskie koszty
 • Dostępność
 • Przejrzystość
 • Elastyczność handlu
 • Opcje dywidend
 • Szeroka gama opcji
 • Podatki

Dywersyfikacja

Inwestując w ETF, otrzymujesz ekspozycję na wiele różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości. To pozwala na zdywersyfikowanie portfela, co może zminimalizować ryzyko.

Niskie Koszty

Większość ETF śledzi indeksy pasywnie, co oznacza, że nie wymagają aktywnego zarządzania. To prowadzi do niższych opłat zarządzających w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi.

Dostępność

ETFy są dostępne dla inwestorów za pośrednictwem standardowych kont maklerskich. Nie ma zwykle ograniczeń dotyczących minimalnej kwoty inwestycji, co czyni je dostępnymi dla szerokiego spektrum inwestorów.

Przejrzystość

ETFy są zobowiązane do codziennego ujawniania swojego portfela, co daje inwestorom pełną wiedzę na temat tego, w co inwestują. Daje to większą kontrolę i zrozumienie ryzyka.

Elastyczność handlu

Podobnie jak akcje, ETFy mogą być przedmiotem różnych strategii handlowych, takich jak handel krótkoterminowy, zlecenia z limitem ceny czy opcje. Daje to inwestorom elastyczność w zarządzaniu swoimi inwestycjami.

Opcje dywidend

Niektóre ETFy wypłacają dywidendy, co może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla inwestorów.

Szeroka gama opcji

Z różnymi typami i kategoriami ETF dostępnymi na rynku, inwestorzy mogą znaleźć fundusz, który najlepiej pasuje do ich profilu ryzyka, celów inwestycyjnych i interesujących ich tematów.

Podatki

W niektórych krajach struktura ETF może oferować korzystniejsze traktowanie podatkowe w porównaniu z innymi typami funduszy inwestycyjnych.

Inwestowanie globalne

ETFy dają dostęp do różnych rynków i sektorów na całym świecie, umożliwiając inwestorom globalną dywersyfikację.

Wady ETF

Chociaż ETFy (Exchange-Traded Funds) są popularnym i wszechstronnym narzędziem inwestycyjnym, mają też pewne wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Potencjalne wady ETF:

 • Błędy śledzenia
 • Koszty transakcyjne
 • Ryzyko likwidacji
 • Brak kontroli nad składnikami portfela
 • Potencjalne problemy z dywidendami
 • Brak ochrony przed spadkiem rynku
 • Ryzyko walutowe

Błędy śledzenia

Nie wszystkie ETFy doskonale odzwierciedlają indeks, który mają na celu śledzić. Błąd śledzenia może prowadzić do różnic między wynikami ETF a samym indeksem.

Koszty transakcyjne

Chociaż opłaty zarządzające są często niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy, transakcje na giełdzie mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami maklerskimi i spreadami cenowymi.

Ryzyko likwidacji

Mniej popularne lub bardziej niszowe ETFy mogą zostać zlikwidowane przez wydawcę, co może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów i komplikacji dla inwestorów.

Brak kontroli nad składnikami portfela

Inwestując w ETF, zwykle nie masz kontroli nad poszczególnymi aktywami w portfelu. Jeśli nie zgadzasz się z pewnymi wyborami inwestycyjnymi, nie masz możliwości ich zmiany.

Potencjalne problemy z dywidendami

Niektóre ETFy mogą nie wypłacać dywidend lub mogą je reinwestować, co może nie być zgodne z preferencjami inwestora szukającego bieżącego dochodu.

Brak ochrony przed spadkiem rynku

Jeśli rynek, który dany ETF śledzi, doświadcza znaczącego spadku, inwestorzy również poniosą straty. Nie ma mechanizmu ochrony przed spadkiem całego rynku.

Ryzyko walutowe

Dla ETFów inwestujących na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe może wpłynąć na wyniki inwestycji, jeśli waluta kraju docelowego osłabi się w stosunku do waluty inwestora.

Podsumowując, podczas gdy ETFy oferują wiele korzyści, takich jak dywersyfikacja i niskie koszty, mają też pewne wady, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycji. Ważne jest zrozumienie tych potencjalnych wad i uwzględnienie ich w strategii inwestycyjnej, aby zapewnić, że ETF jest odpowiedni dla indywidualnych celów i tolerancji na ryzyko.

ETF a fundusz indeksowy: podobieństwa i różnice

ETFy (Exchange-Traded Funds) i fundusze indeksowe to dwie popularne formy inwestycji pasywnych, które śledzą określone indeksy rynkowe. Choć oba narzędzia mają wiele wspólnego, istnieją też istotne różnice. Poniżej przedstawiamy porównanie tych dwóch typów inwestycji.

ETF a fundusz indekowy – podobieństwa

Strategia pasywna

Zarówno ETFy, jak i fundusze indeksowe, stosują strategię pasywną, która polega na próbie odwzorowania wyników konkretnego indeksu rynkowego zamiast pokonania go.

Dywersyfikacja

Obydwa narzędzia oferują inwestorom dostęp do szeroko zdywersyfikowanego portfela aktywów, takich jak akcje, obligacje czy surowce.

Niskie koszty

Dzięki pasywnej strategii zarządzania, oba typy inwestycji zwykle mają niższe opłaty zarządzające w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami.

Różnice między a ETF a funduszem indeksowym

Struktura handlu

ETFy są handlowane na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje, co pozwala na kupno i sprzedaż w trakcie dnia handlowego. Fundusze indeksowe są handlowane tylko raz dziennie po cenie zamknięcia.

Minimalna inwestycja

Niektóre fundusze indeksowe mogą wymagać minimalnej inwestycji, podczas gdy ETFy zwykle nie mają takich ograniczeń.

Koszty transakcyjne

Zakup ETF może wiązać się z kosztami maklerskimi, podczas gdy fundusze indeksowe mogą nie mieć takich opłat w zależności od platformy inwestycyjnej.

Dywidendy

W przypadku ETF dywidendy mogą być wypłacane bezpośrednio inwestorom, podczas gdy fundusze indeksowe mogą je reinwestować.

Podatki

W niektórych krajach struktura ETF może oferować korzystniejsze traktowanie podatkowe w porównaniu z funduszami indeksowymi.

Podsumowując, ETFy i fundusze indeksowe mają wiele wspólnych cech, w tym pasywną strategię zarządzania, dywersyfikację i niskie koszty. Jednak różnice w strukturze handlu, minimalnych inwestycjach, kosztach transakcyjnych i podatkach mogą wpłynąć na to, który z nich będzie odpowiedniejszy dla konkretnego inwestora. Wybór między ETF a funduszem indeksowym będzie zależał od indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i preferencji.

Jak inwestować w ETFy?

Inwestowanie w ETFy (Exchange-Traded Funds) jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, ale ważne jest, aby rozpocząć od solidnych podstaw. Zacznijmy od zrozumienia samego pojęcia ETFu. ETFy to fundusze, które śledzą określony indeks lub koszyk aktywów, takich jak akcje, obligacje czy surowce. Są one notowane na giełdach papierów wartościowych i handlowane jak zwykłe akcje.

Zanim zaczniesz inwestować, ważne jest, aby określić swoje cele inwestycyjne. Zapytaj sam siebie: Dlaczego inwestuję? Jak długo planuję trzymać te inwestycje? Jaką kwotę jestem gotów zainwestować? Jakie ryzyko jestem gotów podjąć?

Następnie musisz wybrać platformę inwestycyjną, przez którą dokonasz zakupu ETF. To może być tradycyjny broker, platforma online lub nawet niektóre banki inwestycyjne. Ważne jest, aby być świadomym wszelkich opłat i prowizji, które mogą być naliczane.

Jeśli chodzi o wybór konkretnego ETFa, zwróć uwagę na różne kategorie, takie jak ETFy śledzące duże indeksy giełdowe, ETFy sektorowe czy ETFy obligacji. Każdy z nich ma swoje specyficzne cechy, które mogą lepiej pasować do Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych. Porównuj różne fundusze pod względem opłat, historii wydajności, strategii inwestycyjnej i dywidend.

Po zakupie ETF nie zapomnij regularnie monitorować jego wydajności. Rynek jest dynamiczny, a Twoja strategia inwestycyjna może wymagać dostosowania w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Dlatego warto czasem przeglądać swój portfel inwestycyjny i dokonywać niezbędnych zmian.

Nie zapominaj również o podatkach i innych opłatach, które mogą wynikać z twoich inwestycji w ETFy. W zależności od kraju i rodzaju transakcji mogą istnieć różne konsekwencje podatkowe.

Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niepewny co do swoich decyzji inwestycyjnych, zawsze możesz rozważyć skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą finansowym. Mogą oni pomóc w wyborze odpowiedniego ETFa, dostosowanego do Twojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych.

Pamiętaj, że wiele osób korzysta z ETFów jako części długoterminowej strategii inwestycyjnej. Inwestycje w ETFy mogą być świetnym sposobem na dywersyfikację portfela i potencjalnie zwiększenie stopy zwrotu, ale zawsze pamiętaj o ryzykach związanych z inwestowaniem.

Największe ETFy na świecie

Największe ETFy na świecie są często wskaźnikiem ogólnego sentymentu rynkowego i tendencji inwestycyjnych, zarządzając miliardami, a nawet bilionami dolarów. Poniżej lista największych ETFów na świecie, pod względem zarządzanych aktywów w 2021 r.:

Nazwa ETFSymbolZarządzane aktywa (w mld USD)Śledzony indeksKategoria
BlackRock iShares S&P 500IVV250.5S&P 500Akcje Stanów Zjednoczonych
Vanguard Total Stock MarketVTI220.4CRSP US Total MarketAkcje Stanów Zjednoczonych
State Street Global Advisors SPDR S&P 500SPY172.9S&P 500Akcje Stanów Zjednoczonych
Invesco QQQQQQ162.8NASDAQ-100Technologia
Vanguard FTSE Developed MarketsVEA100.3FTSE Developed All CapMiędzynarodowe Akcje
Vanguard Total Bond MarketBND75.5Bloomberg Barclays U.S. Aggregate BondObligacje Stanów Zjednoczonych
BlackRock iShares MSCI Emerging MarketsEEM62.3MSCI Emerging Markets IndexAkcje Rynków Wschodzących
Schwab International EquitySCHF45.6FTSE Developed ex US IndexMiędzynarodowe Akcje
SPDR Gold SharesGLD40.5Cena złotaSurowce
Vanguard Real Estate Index FundVNQ35.9MSCI US Investable Market Real EstateNieruchomości
Największe ETFy na świecie.

Często zadawane pytania o ETF (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania o ETF.

Czy ETFy są odpowiednie dla początkujących inwestorów?

Tak, ETFy mogą być świetnym wyborem dla początkujących inwestorów, ponieważ oferują różnorodność i dostęp do różnych rynków za niewielką kwotę inwestycji. Wprowadzają także możliwość dywersyfikacji, co może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka.

Jakie są różnice między ETFami a funduszami wzajemnymi?

Główna różnica polega na tym, że ETFy są handlowane na giełdzie jak akcje, podczas gdy fundusze wzajemne są zwykle kupowane i sprzedawane po cenie NAV (wartość aktywów netto) na koniec dnia handlowego. Ponadto, ETFy mogą mieć niższe opłaty zarządzania w porównaniu z funduszami wzajemnymi.

Czy istnieją inne ryzyka związane z inwestowaniem w ETFy?

Tak, jak każda inna inwestycja, ETFy nie są wolne od ryzyka. Mogą wystąpić ryzyka związane z konkretnym rynkiem lub sektorem, na który ETF jest skoncentrowany, ryzyko likwidacyjne (trudności w szybkim sprzedaniu) oraz ryzyko związane z zarządzaniem ETFem, takie jak błąd śledzenia indeksu.

Czy ETFy wypłacają dywidendy?

Tak, niektóre ETFy, zwłaszcza te inwestujące w akcje, mogą wypłacać dywidendy. Wypłaty te są zwykle przekazywane inwestorom w oparciu o dywidendy otrzymane od aktywów wchodzących w skład ETFu.

Czy można korzystać z dźwigni finansowej przy inwestowaniu w ETFy?

Istnieją specjalne dźwigniowe ETFy, które oferują inwestorom możliwość uzyskania zwiększonego ekspozycji na określony indeks lub sektor. Należy jednak pamiętać, że taka strategia niesie ze sobą zwiększone ryzyko i może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów.

Czy są jakieś minimalne wymagania inwestycyjne dla ETFów?

W większości przypadków nie ma minimalnych wymagań inwestycyjnych dla zakupu ETFów, poza ceną jednej akcji na giełdzie. Niektóre platformy inwestycyjne mogą oferować możliwość zakupu ułamkowych akcji ETFów, co obniża próg wejścia.

Czy inwestowanie w ETFy jest bezpieczne?

Jak każda inwestycja, ETFy niosą ze sobą pewne ryzyko. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie aktywa są w portfelu ETFa, jakie ryzyka są z nimi związane i jak pasują do Twojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych.

Źródła:

Total
0
Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także